top of page
bigstock-technology-gesture-health-ca-14

Om oss

RIKSHÖFT utvärderar och kvalitetsutvecklar vården till mervärde för patienter, forskare och vårdgvare.

to About

Drivande sedan 1988

Rikshöft är ett av de äldsta nationella kvalitetsregisterna och har funnits sedan 1988 och tillhör den högsta klassificeringsnivån av  kvalitetsregister i Sverige.  Rikshöft strävar efter att följa utvecklingen av vården i Sverige för att göra jämförelser mellan olika regioner, utvärdera behandlingsmetoder, vara ett stöd i att förbättra vårdens innehåll och kvalitet och sprida kunskap. 

Rikshöft behövs för att belysa situationen för en äldre och skör patientgrupp och hjälpa till att skapa en jämn och hög vårdkvalitet i Sverige. Genom den ökande mängden äldre i samhället ökar mängden höftfrakturpatienter vilket gör Rikshöfts uppdrag centralt i dagens vård. Det är ett komplext vårdflöde och eftervård som behöver utvärderas för höftfrakturpatienter. Ett nära samarbete mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal omvårdnad utgör basen för snabbare hemskrivning av dessa höftfrakturpatienter, som traditionellt haft långa vårdkedjor med rehabilitering via institutionsvård och konvalescenthem. RIKSHÖFTS-registreringen omfattar således en vanlig och kostsam sjukdomsgrupp med stor samhälls- och vårdekonomisk betydelse. I RIKSHÖFT registreras data om patienten, behandlingen, funktionsutfallet och rehabiliteringsresultatet

Registreringen av höftfrakturpatienter syftar till att redovisa resultatmått för att jämföra och skapa en jämn och hög vårdkvalitet i landet. RIKSHÖFTS-registreringen utgör även bas för lokal verksamhetsutveckling vid olika sjukhus. Patienterna har en medelålder strax över 80 år och har ofta andra sjukdomar, vilket gör att såväl inom ortopedin som genom hela vårdkedjan erfordras stora resurser för såväl sjukvård som kommunal omsorg.

 

Ord från registerhållarna

Valfri text

Vi har följt och påverkat utvecklingen av vård och rehabilitering för höftfrakturpatienter i över 30 år i Sverige och Europa och vi behövs mer än någonsin idag med tanke på samhällsutvecklingen och den pågående så kallade silvertsunamin med en alltmer åldrande befolkning. Ju fler äldre i befolkningen desto större är befolkningens vårdbehov och den förväntade efterfrågan av vård och omsorg, detta kommer att gälla särskilt för de som drabbas av en höftfraktur vilket är en skör äldre grupp. För att möta de långsiktiga samhälleliga konsekvenserna och behovet av hög kvalitativ vård  för våra höftfrakturpatienter behövs utveckling och uppföljning, något som Rikshöft arbetar för.

Blommig arrangemang 3

Registerhållare

Registerhållare

Ledamöter

bottom of page