bigstock-technology-gesture-health-ca-14

Om oss

RIKSHÖFT utvärderar och kvalitetsutvecklar vården till mervärde för patienter, forskare och vårdgvare.

 

Drivande sedan 1988

Rikshöft är ett av de äldsta nationella kvalitetsregisterna och har funnits sedan 1988 och tillhör den högsta klassificeringsnivån av  kvalitetsregister i Sverige.  Rikshöft strävar efter att följa utvecklingen av vården i Sverige för att göra jämförelser mellan olika regioner, utvärdera behandlingsmetoder, vara ett stöd i att förbättra vårdens innehåll och kvalitet och sprida kunskap. 

Rikshöft behövs för att belysa situationen för en äldre och skör patientgrupp och hjälpa till att skapa en jämn och hög vårdkvalitet i Sverige. Genom den ökande mängden äldre i samhället ökar mängden höftfrakturpatienter vilket gör Rikshöfts uppdrag centralt i dagens vård. Det är ett komplext vårdflöde och eftervård som behöver utvärderas för höftfrakturpatienter. Ett nära samarbete mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal omvårdnad utgör basen för snabbare hemskrivning av dessa höftfrakturpatienter, som traditionellt haft långa vårdkedjor med rehabilitering via institutionsvård och konvalescenthem. RIKSHÖFTS-registreringen omfattar således en vanlig och kostsam sjukdomsgrupp med stor samhälls- och vårdekonomisk betydelse. I RIKSHÖFT registreras data om patienten, behandlingen, funktionsutfallet och rehabiliteringsresultatet

Registreringen av höftfrakturpatienter syftar till att redovisa resultatmått för att jämföra och skapa en jämn och hög vårdkvalitet i landet. RIKSHÖFTS-registreringen utgör även bas för lokal verksamhetsutveckling vid olika sjukhus. Patienterna har en medelålder strax över 80 år och har ofta andra sjukdomar, vilket gör att såväl inom ortopedin som genom hela vårdkedjan erfordras stora resurser för såväl sjukvård som kommunal omsorg.

 

Ord från registerhållarna

Valfri text

Vi har följt och påverkat utvecklingen av vård och rehabilitering för höftfrakturpatienter i över 30 år i Sverige och Europa och vi behövs mer än någonsin idag med tanke på samhällsutvecklingen och den pågående så kallade silvertsunamin med en alltmer åldrande befolkning. Ju fler äldre i befolkningen desto större är befolkningens vårdbehov och den förväntade efterfrågan av vård och omsorg, detta kommer att gälla särskilt för de som drabbas av en höftfraktur vilket är en skör äldre grupp. För att möta de långsiktiga samhälleliga konsekvenserna och behovet av hög kvalitativ vård  för våra höftfrakturpatienter behövs utveckling och uppföljning, något som Rikshöft arbetar för.

Registerhållare

 
 • Ami Hommel

  leg. sjuksköterska, professor, verksam vid ortopediska kliniken Skånes universitetssjukhus och Malmö högskola.

  Tidigare koordinator för RIKSHÖFT. Var ordförande för International Collaboration Orthopaedic Nurses (ICON) 2013-2015. Är ordförande i svensk sjuksköterskeförening. Hennes forskningsområde är framför allt inom omvårdnaden av äldre personer med höftfraktur. Deltog i SBU:s expertgrupp för granskning av evidens av vård och rehabilitering för höftfrakturpatienter 2013-14.

  E-post  ami.hommel@med.lu.se

 • Margareta Hedström

  Docent i ortopedisk kirugi, verksam som överläkare vid Ortopedkliniken Karolinska sjukhuset.

  Verksam som överläkare vid Ortopedkliniken Karolinska sjukhuset. Forskningsområde är framförallt vård och behandling vid höftfraktur och ledplastikkirurgi. Samarbetar i forskningsprojekt med Svenska Demensregistret och Epidemiologen Karolinska Institutet. Ledamot i Läkemedelsverkets expertgrupp för Osteoporosbehandling.

  E-post  margareta.hedstrom@sll.se

Ledamöter

 • Karl-Göran Thorngren

  Senior prof. i ortopedi, Lund

  Startade RIKSHÖFT 1988 och har varit registerhållare fram till 2016, är nu senior rådgivare. Han var ordförande för Svensk Ortopedisk Förening (SOF) 1993-97 och SIROT 1996-99. Han var ordförande för The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) 2008- 2009. Sedan 2008 ordförande för EFORT Foundation. Han var ordförande i SBU:s expertgrupp för granskning av evidens av vård och rehabilitering för höftfrakturpatienter 2013-14

  E-post  karl-goran.thorngren@med.lu.se

 • Peter Nordström

  Professor och överläkare vid Norrlands Universitetssjukhus, enheten för Geriatrik i Umeå.

  Hans forskning berör våra vanligaste sjukdomar hos äldre personer som frakturer, hjärtkärlsjukdom och demens. Han är vetenskaplig sekreterare för svensk geriatrisk förening och styrgruppsmedlem även i svenska demensregistret. Deltog i SBU:s expertgrupp för granskning av evidens av vård och rehabilitering för höftfrakturpatienter 2013-14

  E-post  peter.nordstrom@umu.se

 • Lena Zidén

  leg fysioterapeut, fil dr. Specialist i geriatrik och gerontologi. Hon är kliniskt verksam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal

  På en orto-geriatrisk enhet där mellan 1000 och 1100 patienter med höftfraktur behandlas och vårdas varje år. Hennes forskning är framför allt inom rehabilitering och återhämtning efter höftfraktur samt hälsopromotion för äldre personer. Ordförande Fysioterapeuternas sektion Äldres Hälsa. Deltog i SBU:s expertgrupp för granskning av evidens av vård och rehabilitering för höftfrakturpatienter 2013-14.

  E-post  lena.ziden@vgregion.se

 • Tommy Cederholm

  Professor i klinisk nutrition. Uppsala universitet, och överläkare, Geriatriska kliniken, Akademiska sjukhuset

  Specialist i internmedicin och geriatrik. Har och har haft expert- och förtroendeuppdrag inom ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism), Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA), vice ordförande i Nationalkommittén för Nutritions- och Livsmedelsforskning, Kungliga Vetenskapsakademin (KVA).

  E-post  tommy.cederholm@pubcare.uu.se

 • Carl Mellner

  Leg läkare, ST-Chef Ortopedkliniken Mälarsjukhuset/Kullbergska Medicine doctor

  Disputerade 2019 med titeln:  "Studies on the complications and prediction of mortality after hip fracture surgery". Med i styrgruppen sedan 2019.

  E-post  carl.mellner@regionsormland.se

 • Anneli Norrman

  Patientföreträdare, Stockholm

  Pensionär sedan 2018 efter ett varierande arbetsliv. Bröt lårbenshalsen 2016. Njuter av pensionärslivet i sin trädgård varvat med stavgång och träning.

  E-post  anneli.norrman@telia.com

 • Margareta Berglund Röden

  Överläkare, ortopedikliniken Sundsvall

  Tidigare verksamhetschef Ortopediska kliniken Sundsvall och förvaltningschef i Västernorrland, har varit ansvarig för SKLs nationella projekt kring överbeläggningar.

  E-post  margareta.berglund.roden@rvn.se

 • Lena Jönsson

  Adminstratör, Lund

  Varit administratör i RIKSHÖFT sedan 2008, arbetar som koordinator på RIKSHÖFT sedan 2016. Tidigare arbetat som undersköterska under många år inom äldreomsorgen.

  E-post  lena.LJK.Jonsson@skane.se

  Telefon 046-17 71 18

  Mobil 073-053 11 14

RIKSHÖFT
Rörelseorganens forskningsavdelning
Ortopedkliniken
Wigerthuset
SUS/Lund
22185 Lund